اگر زرتشت علی(ع)را میدید مینوشت:گفتار علی،پندار علی،کردار علی...