مدیر شرکت،کارشناس ارشد حوزه کارآفرینی و مشاور راه اندازی کسب و کارهای نوپا