ایران،همان فرشی که قرار بود ما را به عرش برساند!

ایران،فرش نفیسی است.امّا افسوس آنقدر که در وصفش شعر و ترانه سرودیم،به دادش نرسیدیم.

این فرش نفیس،در همیشه تاریخ،شاهد رفتارهای متفاوت بوده و خواهد بود:«برخی قدر هر تار و پودش را دانسته و می دانند و برای اینکه حتی به یک تار و پودش آسیبی نرسد،از جون مایه گذاشته و می گذارند و برخی نیز با این فرش نفیس همچون یک زیرانداز کهنه و مندرس،رفتار کرده و می کنند.برخی نیز متوجه نفیس بودن این فرش هستند،امّا برای پر کردن جیب خودشان،حتی از فروش این فرش نیز دریغ نورزیده و نمی ورزند!»

امان از دست کسانی که مسئول مراقبت،روفتن و دور کردن خاکروبه ها از روی این فرش نفیس بودند ولی به هزار دلیل و بهانه به ظاهر منطقی،فقط خاکروبه ها را از روی فرش و جلوی چشم انظار دور کرده و در زیر فرش مخفی کردند!

حال بیم آن می رود که حجم خاکروبه هایی که یک عمر در زیر این فرش کرده و می کنند،آن هم نه هر فرشی، فرشی که قرار بود ما را به عرش برساند،به جایی برسد که دیر یا زود،راه رفتن بر روی آن را سخت و غیر ممکن کند،چه برسد به آرمیدن و خوابیدن بر روی آن!
کاریکاتوری از رونالد سیرل
کاریکاتوری از رونالد سیرل

سه مطلبی که هفته گذشته منتشر کردم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-rmlscq2ivt9t
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AD%D8%B3%D9%91%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AF-m9xaun9ngx2a
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D9%90-%D9%85%D9%8F%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C-x33xnsvtarnq

چنانچه تمایل دارید:پستهایی که در چند روز اخیر با هشتگ «بهترین های سال نود و هفت من» و یا «حال خوبتو با من تقسیم کن»منتشر شده اند را بخوانید:

https://virgool.io/@saharshaker/%D8%AE%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-97-%D9%85%D9%86-r208xxcekrwn
https://virgool.io/@rsharifnasab/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85-m1nw5xfok8my
https://virgool.io/@ahmadso/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B4-p3zkgihnnyjd
https://virgool.io/@2400/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-97-%D9%85%D9%86-lfstp5edbzis

حُسن ختام:یک اپرای متفاوت:

https://www.aparat.com/v/cKxyd/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%2A%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%3AAt_the_opera%2A%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B1%3A%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C