پوشش،راز است!

پوشش،راز است.

ظرافت های بدن هر کس،در زمره رازهای او و از مگوترین اسرارش است.

عاقل،رازهایش را برای هر کسی فاش نمی کند.او می داند که هر کسی لیاقت دانستن رازها را ندارد و در عین حال نیز هیچ ابایی از افشای رازهایش برای راز نگهدار ترین فرد زندگی اش،ندارد.

محرم و نامحرم کیست؟محرم همان کسی است که حریم تو را،حریم خود و رازهای تو را،رازهای خودش می داند.نامحرم همان است که هیچ حساسیتی نسبت به رازهای تو و افشای آنها ندارد.

در حیرتم:

از کسی که بر روی کارت بانکی اش رمز می گذارد.ولو موجودی حسابش ناچیز باشد.و آن را به دست هر کس نمی دهد ولی...

از کسی که خودروی خود را در پارکینگ گذاشته و روی آن را می پوشاند ولی...

از کسی که بر روی فرش های خانه اش روفرشی می اندازد ولی...

از کسی که روی مبل های خانه اش را می پوشاند ولی...

مطلب قبلیم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%88-xqwm005dl3ib

فهرست نوشته هایی که به تازگی خواندم و به نظرم حیفه که کم خوانده شوند یا چه بهتر که بیشتر خوانده شوند(بدون ترتیب!):

https://virgool.io/@Alipersepolis/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-nvyrkw4qwqkt
https://virgool.io/@hamisheh_bahar/%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-qvkopnrrke5u
https://virgool.io/@rahele.movahedipour/%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%85-omde4qsbzsao
https://virgool.io/@al_na_te/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%B7%D9%86%D8%B2-l0bqcrdfx5w1

حُسن ختام: