گفت و گوهای پراکنده!(پنج)

این گفت و گوهای تلخ و شیرین و گاهی عجیبی که براتون می نویسم.همگی ریشه در واقعیت دارند.

یک:

 • پدر باید واسه ی دخترش سنگ تموم بذاره!
 • همسرشون هستم!

دو:

 • آفرین،امروز خونه ی مامان بزرگ،خیلی پسر خوبی بودی!
 • آره،مخصوصاً اونجایی که...من رو برد توی زیر زمین...ولی من اصلاً داد نزدم!

سه:

 • مادرها هوای پسراشون رو دارند!
 • همسرشون هستم!

چهار:

 • چرا داییت رو زدی؟خجالت نمی کشی!
 • رفته بود کتابم رو از کیفم درآورده بود داشت توش نقاشی می کشید!
 • داییت ده سال از تو کوچیک تره،تو باید بیشتر مراقبش باشی،نباید بزنیش که!

پنج:

 • پسرها باید خیلی قدر مادرشون رو بدونند باشند!
 • همسرشون هستم!

شش:

 • محلّه خودتون مگه آرایشگاه نداره؟
 • محلّه مون یه عالمه آرایشگاه داره!
 • پس دیوونه ای این همه راه رو می کوبی میای اینجا پیش این پیر مردِ دست لرزون موهات رو می زنی؟
 • این پیرمرد دست لرزون،خیلی گرفتاره.باید خرج چند سر عایله رو بده.کاری از دستم بر نمیاد براش انجام بدم.هر از چند گاهی میام پیشش موهام رو بزنه.

هفت:

 • دخترها یه جوری دیگه باباشون رو دوست دارند!
 • همسرشون هستم!

هشت:

 • این چیه؟
 • این آدرس یه آرایشگاه زنونه است!
 • چه کارش کنم؟
 • این مدل مویی که مد نظر شماست،کار من نیست،برید اینجا کارشونم خیلی تمیزه!
 • مرسی!
 • قابلتون رو نداشت.

نه:

 • دخترتون خیلی مشکل پسنده!
 • پسرم هستند!

ده:

 • بابا مردا برای چی سبیل دارن؟
 • واسه ی این که باید یه چیزایی رو زیر سبیلی رد کنن!
 • این زیر سبیلی به زیر میزی هم ربط داره؟
 • نه پسرم،خیلی فرق دارن!
 • چه فرقی دارن؟
 • توی زیر سبیلی پای مرام و معرفت در میونه،ولی توی زیر میزی پای پول و بی معرفتی وسطه!

یازده:

 • به پسرتون بگید بیاد روی صندلی جلو بشینه!
 • ایشون دخترم هستند!

دوازده:

 • جونم،کارم داری؟
 • نه،این دفعه باهات کاری ندارم!
 • پس واسه ی چی این همه پشت سر هم صدام می کنی،نمی گی می ترسم؟
 • واسه ی این که بیای اینجا تا بهت بگم از ته قلبم دوستت دارم!

گفت و گوهای پراکنده ی قبلیم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-wdck1wnbs6ug

مطلب قبلیم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D9%88-gfoxhuqt4ga7
فهرست نوشته هایی که توی روزهای گذشته خواندم و به نظرم حیفه که کم خوانده شوند یا چه بهتر که بیشتر خوانده شوند(بدون ترتیب!):
https://virgool.io/@seo97/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-govollsakdnm
https://virgool.io/@Mitra.Layegh/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-zx7jsp7f8geh
https://virgool.io/@who/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF-kohoraf3ka8y
https://virgool.io/@hansaho/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DA%A9-cru5eqmw3jog
https://virgool.io/@ahmadafshar.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-zt4vly3jyfxb
https://virgool.io/@Kha/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-aek684jvldi8
https://virgool.io/@lhammohammadi/%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D9%86%D8%B2-oapsupwfmkz0
دوستان عزیزی که جای مطلب خوبشون اینجا خالیه به بزرگی خودشون ببخشند.

حُسن ختام: