کارشناس کنترل پروژه شرکت شاتل، اینجا از تجربه هایم می نویسم