غاز همسایه ما را کشت!

در اتاق 20 متری خودم نشسته ام و به اتفاقات امروزم فکر میکنم.به راننده...