پر تلاش - عاشق مطالعه و یادگیری - عاشق موسیقی - عاشق پادکست ها - بیانگذار استارتاپ " نت بوک "