نرم افزار خوانده ی غرق در تکنولوژی؛ علاقه مند به انیمیشن و گیم.