گزارش شرکت اوراکل از وضعیت تجزیه و تحلیل منابع مالی و نیروی انسانی ( بخش اول)

گزارش شرکت اوراکل از وضعیت تجزیه و تحلیل منابع مالی و نیروی انسانی ( بخش اول)
حرکت منابع انسانی به سمت تجزیه و تحلیل پیشرفته با همکاری امور مالی HR...