یک دیجیتال مارکتر، عاشق خواندن و خواندن و خواندن و نوشتن