یک دیجیتال مارکتر که مینیمالیسته، خوندن، نوشتن و ضبط کردن رو دوست داره