داستان هر موفقیت با کسی شروع می‌شود که تصمیم گرفت اقدام کند.