روزنامه نگار، گوينده، نريتور، مشاور رسانه اي فيلم و سريال و مستند