مادر / شاعر مجموعه شعرهای #بی‌نا و #سنگ_کاغذ_موشک / مجموعه جدید در دست چاپ #نا_رَنج / دانش‌آموخته زبان چینی / دانشجوی زبان و ادبیات فارسی/ کتاب دوست / یادداشت نویس