ابراهیم اسدی هستم معلم بازنشسته و در مسیر یادگیری پرسش‌های نو.