پاگرد برای آدمای خسته ای هست که نیاز دارن برای تصمیم هاشون فکر هم کنن