مدیر ارشد محصول صباایده(آپارات و فیلیمو) - https://medium.com/@parhumm