فقط یِ بار زنده ایم، پس فقط شروع کن... (مُروّج: باشگاه 4.2 درصدیون)