چرا بلند پرواز؟!!

چرا بلند پرواز؟!!
آغاز وجودم را دیکته می کنم؛