دلبسته‌ به فلسفه و ادبیات و اسطوره‌ها هستم و از همین موضوعات می‌نویسم.