علی گنجی‌زاده پزشک و مدیر مجوعه رویداد MedLean Review است که هدف آن معرفی فرصت‌های جدید در حوزه سلامت است. درحال حاضر علی به عنوان نایب رئیس شرکت اوسن و مشاور سرمایه‌گذاران در حوزه سلامت فعالیت می‌کند