متولد 1365 کارشناس ارتباطات در آژانس ارتباطی مثبت منفی...