35.699738,51.338060 ( برای آزادی) پیج نقاشی هام: @roots.ofme