ما شکیبا بودیم و این است کلامی که ما را به تمامی وصف می‌توان کرد.