کتاب خوب؟ چه کتابی کتابِ خوب است؟

کتاب خوب؟ چه کتابی کتابِ خوب است؟
در این‌جا می‌کوشم پاسخی به سؤالِ کتاب خوب چیست بدهم که حتی‌المقدور فرا...