صبح به خیر امروز می تونه روزخوبی باشه ، یا میتونه شروع خوبی برای یک روز مزخرف باشه ، دنیا را خیلی جدی نگیرید