دیتاست بنچ مارک یادگیری عمیق(بخش اول)

دیتاست بنچ مارک یادگیری عمیق(بخش اول)
معرفی دیتاست های بنچ مارک برای یادگیری عمیق