دوست‌دار متن‌ها، شیفته‌ی کدها، علاقه‌مند به غذاها، درگیر با آهنگ‌ها