بعد از ۳ سال خبرنگاری و دور شدن از آن، هنوز هیچ چیز مثل نوشتن نیست.