یه مَمَد طویل که نقآشی میکِشه با کلمات قلب و ذهنش!