ما که قابل نیستیم ایشالا خدا به پروردگار کمک کنه !