ساقی!

پای پخش کردن هر چیزی که می رسید،نفر اول بود.یادمه بچه که بودیم توی مسجد قند پخش می کرد.وقتی رفتیم مدرسه،برگه های امتحانی رو می گرفت،پخش می کرد.یه وقتایی هم کمک باباش با چرخک نفت می برد و پخش می کرد.توی در و همسایه هر جا نذری می پختند،می رفت کمکشون نذری پخش می کرد.باباش که به رحمت خدا رفت،نتونست ادامه تحصیل بده.خیلی دنبال کار گشت.تا اینکه افتاد تو کار پخش نوشابه.همراه خاور نوشابه می رفت بین مغازه ها نوشابه پخش می کرد.سه سال بعد اون کار رو ول کرد.چند وقتی با آدمای ناباب می پلکید.بعدش فهمیدم ساقی شده.رفته تو کار پخش مشروب و مواد.چند بار دستگیرش کردند.ولی هر بار که آزاد شد،دوباره رفت سراغ همون کار.چند سالی این کارش بود تا اینکه یه دفعه غیبش زد.هیچ خبری ازش نبود تا اینکه دیشب توی مسجد دیدمش.خیلی تعجب کردم.از داداشم پرسیدم این فلانی نیست؟گفت خودشه ،توبه کرده...بعد از نماز داشت قرآن پخش می کرد!

مطالبی که در یک هفته اخیر،توسط دوستان عزیزم با هشتگ«حال خوبتو با من تقسیم کن»منتشر شدند:

https://virgool.io/@ana.137588/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B3-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%84-pvsdwgy2n3dw
https://virgool.io/@yassepid/%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-jlo0lxhnultp
https://virgool.io/@ahmadso/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-ayigeos4gyju
https://virgool.io/@ahmadso/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85-uevlsazteoca
https://virgool.io/@shima_sedaghat/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-q2l1t01a53hf
https://virgool.io/@shakiba/%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%AF-ksidevyyqvm7

مطلب قبلیم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85-e9swspd9weqd

این دو مطلب رو هم اگه وقت داشتید و قبلاً نخوندید،بخونیدشون:

https://virgool.io/@rainyman555/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7-lo3gxfvqs5of
https://virgool.io/@farzad119/%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-poirr218khcm

حُسن ختام: ساغرم شكست اى ساقى:

https://www.aparat.com/v/0rasl/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%85_%28%D8%B3%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%82%DB%8C%29