دوستدارطبیعت،عاشق عکاسی وخطاطی ومطالعه وگوش دادن به موسیقی هستم .