مدیر توسعه محصول در مرکز نوآفرینی پلنت. به دنبال ساختن و اکتشافی که قبلا کسی آن را تجربه نکرده، به دنبال مشارکت در تعریف آینده‌ی بیمه در ایران...