آزمودم عقل دور اندیش را ـــ بعد از این دیوانه سازم خویش را ^ https://soundcloud.com/sadia_ir ^