آزمودم عقل دور اندیش را ـــ بعد از این دیوانه سازم خویش را