در حوزه بازاریابی و فروش محصولات نرم افزاری فعالیت دارم.