ترجمه‌هام رو اینجا می‌ذارم: https://t.me/kargahekhayal