من همانم مهربان سال‌‏های دور... رفته‌‏ام از یادتان؟ یا می‌‏شناسیدم؟... نام من عشق است آیا می‌‏شناسیدم؟... (فرشته امدادی 1373)