مدیر توسعه بازار دفتر صنایع نرم دانشگاه صنعتی شریف