یه دختر ١٨ ساله که این جا رو انتخاب کرده #دغدغه هاشو بنویسه