تسلای خاطری ... عجیب، مرموز، چه بسا خطرناک و شاید رهایی بخش ... من در تلگرام http://t.me/elhammrad