مدرسه توانگری، مدرسه ایی است برای یاد دادن و یاد گرفتن راههای موفقیت مالی با پرداختن به ریشه های اصلی عدم توانگر بودن افراد.جایی که یاد می گیریم چرا تا الان نتوانسته ایم و چکار کنیم که بتوانیم؟