عاشق انتقال تجربه در حوزه کسب و کار و مشغول به نوآوری در حوزه فین تک