نوشتن را دوست دارم؛ هر چند برای من سخت‌ترین کار دنیاست!