رویاهام رو دنبال میکنم و تجربیاتم رو مینویسم.(زندگی، سفر خودشناسی) instagram.com/mostafaabbassii