به کسب و کارهای جدید کمک می‌کنم تا در ابتدای مسیر، با تدوین استراتژی درست از نقشه راه کانتنت مارکتینگ،‌ آنچه باید و می‌خواهند را به گوش مخاطبانشان برسانند. کارشناس ارشد محتوا هستم.