ر.احمدی به دنبال یه راه برای ادامه دادن...دارای تخصص اضطراب و زود تصمیم گرفتن