دانش آموخته MBA و فلسفه، عاشق تحلیل و نقد و فهم، مدیر پیشین تجربه مشتریان گروه طرفه نگار، مشاور استراتژی های کسب و کار