دانش آموخته MBA و فلسفه، عاشق تحلیل و نقد و فهم، مدیر تجربه مشتریان گروه طرفه نگار