من یک مسافرم. وقتی به این دنیا آمدم سفرم آغاز شد و پایانش هر لحظه می‌تواند باشد. رویاهایم را در این سفر زندگی می‌کنم و سعی می‌کنم انسان باقی بمانم...