دانش آموخته هنر - طراح UX - عاشق ادبیات و نگارش، سفر،طراحی و رنگ